Substancje oznaczane jako elektrody:

Oznaczane ilościowo substancje,  metody pomiaru, bufory mocy jonowej i pH,  titranty. 

 
Oznaczana substancja Standardowa kalibracja Miareczkowanie
elektroda pH bufor mocy jonowej ISA / pH elektroda metoda / titrant przygoto- wanie próbki min. stężenie przy konwenc. miareczko- waniu
[mol/dm3]
aluminium Al3+       fluorkowa T / NaF A  2M bufor octanowy 10-3
amoniak NH3 amoniakowa  11-13 10M NaOH        
amonowy NH4+ amonowa  4-8 X5M CaCl2        
azotany NO3- azotanowa  2-11 U 2M (NH4)2SO4 azotanowa  S /((C6H5)4Tl)2SO4 10-2
azotyny NO2- azotynowa  5-8 V  2M bufor siarczanowy jodkowa  T / NaJ V  2M bufor siarczanowy 10-4
bar Ba2+ barowa 3-10 E4M KCl miedziowa   R / CDTA C 10-2M CuCDTA 10-4
bromek Br- bromkowa   2-12 D5M NaNO3 srebrowa T / AgNO3 - 10-5
chelaty       miedziowa T / Cu(NO3) - 10-4
chlorek Cl- chlorkowa  2-11 D 5M NaNO3 srebrowa   T / AgNO3 -  
cyjanek CN- cyjankowa  11-13 B10M NaOH srebrowa  T / AgNO3 B  10M NaOH 10-4
cynk Zn2+       miedziowa  R / TEPA Q 10-2M CuTEPA 10-4
dwutlenek węgla CO2 dwutlenku węgla 5 G1M bufor cytrynianowy        
fluorek F- fluorkowa  5-8 JTISAB II lub IV fluorkowa S/ La(NO3)3 - 10-2
fluoroborany BF4- fluoro-boranowa  3-10 K 10M NH4F fluoro-boranowa  S / (C6H5)4 AsCl - 5·10-3
fosforany PO43-       fluorkowa T / NaF A + La(NO3)3 5·10-3
jodek J- jodkowa 3-12 D 5M NaNO3 srebrowa T / AgNO3 - 10-5
kadm Cd2+ kadmowa   3-7 D5M NaNO3 kadmowa  S / EDTA A  2M bufor octanowy 10-4
kobalt Co2+       miedziowa  R / EDTA H 10-2M CuEDTA 10-4
lit Li+       fluorkowa   T / NH4F P 10-1
magnez Mg2+       miedziowa R / EDTA H 10-2M CuEDTA 10-4
mangan Mn2+       miedziowa R / EDTA H10-2M CuEDTA 10-4
merkaptany       srebrowa T / AgNO3 - 10-5
metale ziem rzadkich       fluorkowa T / NaF - 10-4
miedź Cu2+ miedziowa  3-7 D5M NaNO3 miedziowa S / EDTA - 10-4
molibden Mo2+       ołowiowa T / Pb(ClO4)2 N  2·10-3M formalde- hyd w metanolu 10-3
nadchlorany ClO4- nadchloranowa  3-10 K10M NH4F nadchloranowa S / (C6H5)4 AsCl - 10-3
nikiel Ni2+       miedziowa R / TEPA Q10-2M CuTEPA 10-4
ołów Pb2+ ołowiowa  4-7 M5M NaClO4 + N 2x10-3M formaldehyd w metanolu ołowiowa S / Na2WO4 N2·10-3M formaldehyd w metanolu 10-4
potas K+ potasowa 3-10 W6 M NaCl        
rodanek S2O32- rodankowa  2-12 D  5 M NaNO3 srebrowa T / AgNO3   10-4
rtęć Hg2+ jodkowa  2-3 M5M NaClO+ N 2·10-3M formaldehyd w metanolu jodkowa S / NaJ 10-5
selenki       srebrowa  T / AgNO3 L SAOB 10-4
siarczany SO42-       ołowiowa T / Pb(ClO4)2 N  2·10-3M formaldehyd w metanolu 5·10-3
barowa S / Ba(ClO4)2 - 10-4
siarczki S2- srebrowa  13-14  L SAOB        
sód Na+ sodowa  5-11 X 5M CaCl2        
srebro Ag+ srebrowa  2-9 D 5M NaNO3 srebrowa S / NaJ - 10-5
stront Sr2+       miedziowa  R / EDTA H10-2M CuEDTA 5·10-3
tellurki       srebrowa  T / AgNO3 LSAOB 10-4
twardość wody dwuwartościowa  5-8 Y  1M NaCl dwu-wartościowa S / EDTA - 10-3
wapń Ca2+ wapniowa
 
 6-11 4M KCl miedziowa 
 
R / EGTA F10-2M CuEGTA 10-4
wolfram       ołowiowa  T / Pb(ClO4) N2·10-3M formaldehyd  w metanolu 10-3
 
Objaśnienia
 
  bufor mocy jonowej ml buforu / 100 ml próbki     bufor mocy jonowej ml buforu / 100 ml próbki

A

2M bufor octanowy 1  

L

SAOB 100

B

10M NaOH 1  

M

5M NaClO4 2

C

10-2M CuCDTA 1  

N

2x10-3M formaldehyd w metanolu 100

D

5M NaNO3 2  

P

metanol 100

E

4M KCl 2  

Q

10-2M  CuTEPA 1

F

10-2M CuEGTA 1  

U

2M (NH4)2SO4 2

G

1M bufor cytrynianowy HOC[COONa][COOH]2 10  

V

2M bufor siarczanowy 10

H

10-2M CuEDTA 1  

W

6M NaCl 6

J

TISAB II lub IV 100  

X

5M CaCl2 1

K

10M NH4F 1  

Y

1M NaCl 1
 

CDTA – 1,2 cyclohexylene diaminetetraacetic acid 

SAOB (ang. sulphide antioxidant buffer) – 1) zawiera kwas askorbinowy przeciwdziałający utlenianiu oznaczanych jonów, 2) alkalizuje próbki eliminując jony H+, 3) ustala moc jonową roztworów.

EGTA – ethylene glicol-bis(2-aminoethyl)-N,N,N’,N’–tetraacetic acid

EDTA – ethylenediaminetetraacetic acid

TEPA – tetraethylenepentamine

TISAB (ang. total ionic strenght adjustment buffer) - polecany do analizy wody gruntowej i pitnej, moczu, itp.  TISAB:   1) ustala pH na 5÷5,5 usuwając przeszkadzające OH-,    2) zawiera CDTA  uwalniający fluorki z kompleksów z glinem,   3) wyrównuje moc jonową pomiędzy próbkami.

S, T, R – oznacza miareczkowanie, w którym elektroda wskaźnikowa jest czuła na: S - oznaczany składnik,      T - titrant,       R - dodany wskaźnik.

 
 Przeliczanie  stężeń  ppm ↔ mol

Stężenia podane w molach na litr mogą łatwo być przeliczane  na ppm i odwrotnie. Służy do tego tabelka obok.→ Aby przeliczyć stężenie podane  w molach/litr (czyli [M])  na ppm należy  skorzystać z mnożnika z lewej strony tabelki i ze wzoru:

ppm = mnożnik • [M] • 1000

Aby przeliczyć stężenie podane w ppm na mole/litr [M] należy skorzystać z mnożnika z prawej strony i ze wzoru:
[M] = mnożnik • ppm
 
10-3 M odpowiada ↓ ppm   1 ppm odpowiada ( ↓  10-5 M)   10-3 M odpowiada ↓ ppm   1 ppm odpowiada ( ↓  10-5 M)
62,0 azotan NO3- 1,6   63,5 miedź Cu2+ 1,6
14,0 azotan, jako N 7,1   99,5 nadchlorany ClO4- 1,0
10,8 bor B3+ 9,3   58,7 nikiel Ni2+ 1,7
79,0 bromek Br - 1,3   39,1 potas K+ 2,6
70,9 chlor Cl2 1,4   200 rtęć Hg2+ 0,50
35,5 chlorki Cl- 2,8   200 rtęć Hg2+ 0,50
116 chrom, jako CrO42- 0,86   96,1 siarczany SO42- 1,0
52,0 chrom Cr 1,9   32,1 siarczki S2- 3,1
26,0 cyjanki CN- 3,8   23,0 sód Na+ 4,4
65,4 cynk Zn2+ 1,5   107,9 srebro Ag+ 0,9
64,0 dwutlenek siarki SO2 1,6   100 twardość wody, jako CaCO3 1,0
44 dwutlenek węgla CO2 2,3   40,1 wapń Ca2+ 2,5
19,0 fluorki F- 5,2   100 wapń, jako CaCO3 1,0
70,9 fosfor, jako P2O5 1,4   100 węglany, jako CaCO3 1,0
27,0 glin Al3+ 3,7   24,3 magnez Mg2+ 4,1
127 jodki J- 0,79   207 ołów Pb2+ 0,48
18,0 jon amonowy NH4+ 5,6   58,9 kobalt Co2+ 1,7
112 kadm Cd2+ 0,89